1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A www.ruha-ekszer.hu
Tulajdonosa: Juhász Péter egyéni vállalkozó
Székhelye: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Nyilvántartási száma: 11820879
A nyilvántartásba bejegyző hatóság: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala / Jegyzője
Adószáma: 64803117-1-30
Telefonszáma: +36 70 600 5809
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az internetes áruház üzemeltetője: Juhász Péter egyéni vállalkozó

Tárhelyszolgáltató
Tárhelyszolgáltató neve: IT-NAV Hungary Kft.
Székhelye: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
E-mail és web címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. www.it-nav.hu
Telefon száma: (06-20) 5800-489

 1. ENGEDÉLYEK, TANÚSÍTVÁNYOK

TEÁOR 4791.08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: B-3971/2016

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Szolgáltató vásárlói igényeinek kielégítésére telefonos ügyfélszolgálatot működtet, melyet a következők szerint érhetnek el:
Telefonon: +36 70 600 5809 (08-16 h között)
Elektronikus úton: E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálatunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
megrendelések feldolgozása;
termékek kiszállításának megszervezése, figyelése
információk szolgáltatása;
reklamációk kezelése;
hírlevelek küldése

 1. A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Ön vagy fogyasztó a www.ruha-ekszer.hu weblapon (továbbiakban: weblap), közvetlenül az adott termékre kattintva, az adott termékre vonatkozó leírásból tájékozódhat. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

 1. A SZERZŐDÉS NYELVE ÉS FORMÁJA

A megkötött szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja. Mivel az eladó a szerződést nem iktatja a szerződés utólag nem hozzáférhető. A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződés nyelve magyar. Más nyelvű szerződéskötésre jelenleg nincs lehetőség.

6.  A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

Ön a „Megrendel”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 1. A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A Szolgáltató az Ön megrendelését külön értesítő e-mail útján igazolja vissza 48 órán belül, melyben tájékoztatja Önt egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

 1. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről az adatvédelmi nyilatkozatban (http://www.ruha-ekszer.hu/informaciok/adatvedelmi-nyilatkozat) talál tájékoztatást. Az oldal működéséhez szükséges az Internetes cookie file-ok engedélyezése. A jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra, az adatbázis szerver jelszóval és tűzfallal védett felülten van.

 1. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). A véglegesítést követően az adatbeviteli hibák javítására az ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség a szerződés teljesítése előtt.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 1. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön az esetleges panaszait a Szolgáltató székhelyére (3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21. szám) címezheti, vagy elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldheti meg, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A területileg illetékes Békéltető Testület:

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. ONLINE VITARENDEZÉS

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 


Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Juhász Péter egyéni vállalkozó

Cím: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az elállás joga

A ruha-ekszer.hu webáruház vásárlóit a 45/2014. Korm. rendelet által biztosított 14 napos elállási jog illeti meg.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A 14 nap attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Juhász Péter 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. vagy email címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy jelezze telefonon a 06 20 580 0489 számon. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. http://ruha-ekszer.hu/FTP/aszf/elallas_nyilatkozat.pdf

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy jelzi nekünk telefonon, emailben.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 1500Ft.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nyilatkozat-minta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő

Hírlevél
Vásárlóink automatikus hírlevelet kapnak az új termékekről, aukciókról. A hírlevélről a \"leiratkozás\" linkre kattintva azonnal leiratkozhatnak.

Rendelésfelvétel
•  interneten: http://www.1stfashion.hu
•  e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szállítási határidők, módok és díjak

Szállítási határidők

Az egyes termékek adatlapján minden esetben szerepel az adott termék szállítási határideje. A legtöbb termékünk raktáron van, ezeket az utalás bankszámlánkra történő megérkeztét követően (utánvétes fizetés esetén a megrendelést követően) 3 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak, amennyiben Ön nem rendelkezik másként (Önnek lehetősége van arra, hogy esetleg más, Önnek alkalmas szállítási napot jelöljön ki).

24 órás expressz szállítás raktáron lévő termékek esetében: Sürgős esetben a megrendelt termék akár másnap az Ön otthonában lehet. A részletekért kérjük, egyeztesse ügyfélszolgálatunkkal e-mailen, vagy telefonon

Termékeink egy része megrendelésre érkezik. Ezen termékeknél a várható szállítási idő 15-30 munkanap (az adott termék termékleírásában minden esetben szerepel a várható szállítási idő). Megrendelését követően munkatársunk 1 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, és kéri a megrendelés megerősítését. Ezután megrendeljük Önnek a terméket, és írásban értesítjük Önt a termék megérkeztéről, és ekkor egyeztetjük Önnel a szállítás részleteit.Csúcsidőszakokban (elsősorban Karácsony táján) a raktáron nem lévő termékek szállítási ideje jelentősen meghosszabbodhat, tekintettel arra, hogy a nemzetközi posta ezen időszakban rendkívül túlterhelt.

Szállítási módok és díjak

Szállítás futárszolgálattal: A szállítást az MPL Futárszolgálat végzi.A szállítási díj tartalmazza a feladást követő lehetőleg 24 órán belüli házhoz szállítást, nyomon követhetőséget, kétszeri kézbesítési kísérletet, illetve az értékbiztosítást. A feladásról írásban értesítjük Önt, és elküldjük Önnek a küldeményazonosítót és a futárszolgálat ügyfélszolgálatának elérhetőségét. A feladást követően a csomaggal kapcsolatban információkat kizárólag a futárszolgálat tud nyújtani a küldeményazonosító alapján, így kérjük, ha a szállítással kapcsolatban kérése, kérdése vagy észrevétele lenne, legyen kedves a futárszolgálathoz fordulni!
A Webáruházunk által e-mailben küldött szállítási információk csak tájékoztató jellegűek, pontos információt a futárszolgálat tud nyújtani.

A kézbesítés történhet előreutalást követően, illetve utánvéttel.

Kézbesítés banki előreutalást követően: A megvásárolt termékeket a vételár bankszámlánkra történő megérkezését követően az MPL Futárszolgálat kézbesíti. A kézbesítési díj egységesen 1190 Ft az ország területén bárhová.

Kézbesítés utánvéttel: A megvásárolt termékeket az MPL Futárszolgálat kézbesíti. A kézbesítési díj egységesen 1190 Ft az ország területén bárhová.

A futárszolgálat általi kézbesítés ingyenes, amennyiben a megrendelt termék(ek) összértéke meghaladja a 25 ezer (huszonötezer) forintot.

 A kézbesítés folyamata: Megrendelésének leadását követően munkatársunk minden esetben felveszi Önnel a kapcsolatot 1 munkanapon belül, és tájékoztatja Önt a fizetéssel és szállítással kapcsolatos tudnivalókról. Amennyiben a termék raktáron van (lásd szállítási határidők), 3 munkanapon (amennyiben Ön másként nem rendelkezik) belül  átadjuk azt a futárszolgálatnak. A küldemények a feladástól számítva általában 1 munkanapon belül érkeznek meg a címzetthez munkaidőben, 8-17 óra között. Kérjük, megrendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, amelyen ezen időintervallumon belül a kézbesítő megtalálja Önt! Amennyiben a kézbesítő nem találja Önt a megadott címen, a következő munkanapon újra megkísérli a kézbesítést. Ha a második kísérlet is sikertelen lenne, telefonon keresi Önt, vagy értesítőt helyez el a postaládában.

Szállítási díjak futárszolgálat által történő kézbesítés esetén

Megrendelés összege

Szállítási díj (Ft)

 

Utánvétes szállítási díj

0 – 25.000 Ft-ig

1190

1190

25.000 Ft felett

ingyenes

ingyenes

Az át nem vett csomagok visszaszállításának költsége 1000 FT.

Az át nem vett csomagokkal kapcsolatos tudnivalók

Előre átutalt, és kiszállított, azonban a vásárló által át nem vett csomagok ismételt kiszállítását kizárólag a szállítási költség ismételt átutalása, illetve a visszaküldés költségének megtérítése után tudjuk megtenni!
Utánvéttel megrendelt, és kiszállított, de a vásárló által át nem vett, és előzetesen vissza nem mondott csomagok szállítási költségét, valamint a visszaszállításból eredő többletköltséget kiszámlázzuk a vásárló felé. A számlán szereplő összeget a vásárló haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles cégünk bankszámlájára átutalni.  A visszaszállítás és adatfeldolgozás költsége az eredetileg felszámolt postaköltséghez adódik, és minden esetben 1000  Ft-ot tesz ki. A kiegyenlítetlen, és írásban nem vitatott, lejárt határidejű  számlák ellenértékét közjegyző és ügyvéd jelenlétében gyorsított fizetési eljárással kezdeményezzük, mely további legalább 10.000 Ft-os költséget jelent a Vásárló részére. Amennyiben az ügyvédi felszólításra sem egyenlíti ki a már további költségekkel növelt összeget, úgy végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

Szavatosság

A megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül lehetőség van a pénzvisszafizetési, vagy csere garancia érvényesítésére, azaz ha a termék valami miatt nem felel meg az Ön számára, és Ön hiánytalanul, sérülésmentesen,az eredeti fóliába visszacsomagolva, eredeti, a termékről le nem szedett címkéjével és a számlával együtt címünkre (1st Fashion Webáruház, Juhász Péter e.v. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.) visszaküldi, az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatérítjük a termék vételárát bankszámlára történő átutalással, vagy ajánlott levélként elküldjük Önnek a választott csere terméket. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy elállás esetén a vevő viseli az áru postázásával és visszaszolgáltatásával, illetve csere esetén a csere termék elküldésével kapcsolatban felmerült összes költséget, azaz áruházunk kizárólag a termék vételárát téríti vissza. A termék vételárát kizárólag banki átutalással tudjuk visszatéríteni, sem készpénzben, sem rózsaszín postai utalványon nem áll módunkban megtéríteni. Utánvétes csomagot áruházunknak nem áll módjában átvenni!

Az ingyenes kiszállítás kedvezménye nem illeti meg azt, aki a vásárlástól eláll. Ez esetben a szállítás költségeit - a szállítási díjjegyzék szerint - a vevő köteles megtéríteni, azaz a szállítási költséggel csökkentett vételárat tudjuk számára visszaküldeni.

Futárszolgálat által történő szállítás díjjegyzéke (vásárlástól való elállás esetén):

banki előrefizetés esetén

1190 Ft

utánvétes fizetés esetén

1190 Ft

Amennyiben a vásárolt termék hibás, a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül lehetőség van a pénzvisszafizetési, vagy csere garancia érvényesítésére. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke. Amennyiben Ön hiánytalanul, az eredeti fóliába visszacsomagolva, eredeti, a termékről le nem szedett címkéjével együtt címünkre (1st Fashion Webáruház, Juhász Péter e.v. 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) visszaküldi a hibás terméket, ajánlott levélként 8 napon belül elküldjük Önnek a csere terméket és banki átutalással 30 napon belül megtérítjük a visszaszolgáltatás költségeit. Amennyiben nincs raktáron a termék (azaz nem tudjuk kicserélni), lehetőség van a pénz visszafizetési garancia érvényesítésére. Ebben az esetben a pénz visszafizetési garancia a termék vételárán felül a szállítási költségre és a visszaszolgáltatás költségére is vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a hibás terméket lehetőségünk van kicserélni hibátlanra, ám Ön a csere helyett a pénz visszafizetést választja, a szállítási költséget és a visszaszolgáltatás költségét nem áll módunkban visszatéríteni! Amennyiben a meghibásodás jelentéktelen, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, áruházunk fenntartja magának a jogot, hogy a pénzvisszatérítést megtagadja. Miután a fényképek nem tudják teljes mértékben visszaadni az élő színeket, sőt, az egyes monitorokon is más-más színárnyalatúnak látszik ugyanaz a kép, webáruházunk nem vállal felelősséget azért, ha a fényképen látható színárnyalat kis mértékben eltér a termék természetes színétől.

A hibás terméket kérjük, a Magyar Postán keresztül, ajánlott levélként vagy csomagként szíveskedjék visszaküldeni, mivel a visszaszolgáltatás költségeként kizárólag a Magyar Posta hivatalos díjszabása szerinti ajánlott levél vagy csomag feladási díját tudjuk visszatéríteni* !

* Önnek lehetősége van más visszaküldési módot (futárszolgálat, elsőbbségi levél, értékbiztosítás) választani, azonban ez esetben is csak az ajánlott levél vagy csomag feladási díját térítjük vissza.

Utánvétes csomagot áruházunknak nem áll módjában átvenni!

Rendelésre érkező termékekre (menyasszonyi és estélyiruhák) vonatkozó szállítási információk és garancia:

Szállítási idő

A termékleírásban és a címben minden esetben szerepel, hogy az adott ruha raktáron van-e, vagy megrendelésre érkezik. Egyes menyasszonyi és estélyiruháink raktáron vannak, ezeket 3 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak. A megrendelésre érkező menyasszonyi-és estélyiruhák két kategóriába sorolhatóak:

1, A konfekcióméretekben (34, 36, 38, 40, 42, 44, 46) rendelhető estélyi- és menyasszonyi ruhák normál szállítási ideje 4-6 hét, de néhány modell esetében lehetőség van arra, hogy expressz szállítást kérjen, így a ruhát nemzetközi gyorsposta szolgálattal (TNT vagy EMS) hozatjuk meg partner varrodánktól. Expressz szállítás esetén a szállítási idő maximum 3 hét, de általában 10 munkanapon, azaz két héten belül megérkezik a termék raktárunkba. Az expressz szállítás felára 8 ezer forint, amely kizárólag a nemzetközi gyorsposta szolgáltatás költsége, azaz a magyarországi házhozszállítás normál díját nem tartalmazza. Ezen ruhákat kizárólag a képeken szereplő színekben és fazonban tudjuk elkészíttetni az Önnel leegyeztetett konfekcióméretben. Amennyiben expressz szállítást kíván igénybe venni, kérjük, rendelése leadása előtt legyen kedves egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal, hogy az adott modellt lehet-e expressz szállítással rendelni!

2, A méretre készíttetett estélyi- és menyasszonyi ruhák varrási és szállítási ideje 6-8 hét. A méretre készített ruhákat (beleértve az esküvői ruhákat is) gyakorlatilag bármilyen, Ön által megadott színben el tudjuk készíteni. Nem csupán fehér vagy tört fehér, de akár piros, kék, zöld, ezüst, arany színben is megrendelheti a kiválasztott fazont.

Foglaló

Rendelésre érkező ruhák esetében megrendeléskor foglalót kérünk vásárlóinktól. A konfekcióméretekben készített termékek esetében a foglaló összege 10 ezer forint, a méretre készített termékek esetében 20 ezer forint. A foglalóról elektronikus számlát küldünk megrendelőnknek az utalás megérkeztét követő munkanapon. A foglalót a termék vételárából levonjuk, tehát Önnek a termék megérkeztekor már csupán a foglalóval csökkentett vételárat kell átutalnia, vagy utánvétes szállítás esetében a futárnak kifizetnie. Amennyiben expressz szállítással kérte a megrendelt ruhát, úgy az expressz szállítás költségét is előre kérjük kifizetni.
A termék megérkeztéről minden esetben értesítjük Önt. A ruha átvételére az értesítést követően maximum 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben ez idő alatt nem egyenlíti ki a termék vételárát akár előreutalással, akár utánvétes fizetéssel, webáruházuknak jogában áll az át nem vett ruhát értékesíteni, és a foglalót a felmerülő költségek fedezésére megtartani.

Szavatosság

Rendelésének leadását követően e-mailben egyeztetjük Önnel pontos méreteit, és segítséget nyújtunk a lehető legtökéletesebb méretválasztáshoz (a helyes méretvételhez nyújtott segítséget lásd IDE KATTINTVA)  Kérjük, legyen kedves szem előtt tartani, hogy menyasszonyi- és estélyiruháink árát többek közt azért tudjuk nagyságrendekkel a piaci árak alatt tartani, mert nem tartunk fent sem szalont, sem varrodát. A megrendelt ruhákat külföldi partner-varrodánkban készítik el az Ön méretére. Ez azt jelenti, hogy a választás előtt Ön nem tudja felpróbálni a különféle modelleket, illetve a ruhát nem tudjuk utólagosan az Ön méretére igazítani. Míg a menyasszonyi ruha szalonokban a méretre igazítás általában benne van a termékek többszázezer forintos árában, webáruházunk ezt a szolgáltatást nem vállalja, és értelemszerűen a ruhák rendkívül alacsony árában sincs benne az utólagos igazítás költsége. Egy estélyiruha/menyasszonyi ruha az esetek többségében még akkor sem illeszkedik tökéletesen az alakra, ha a vásárló a varratás során többször is eljár ruhapróbára. A konfekcióméretekben készülő ruhákra még inkább igaz mindez. Kisebb-nagyobb utólagos alakításokra (szűkítés, alja felvarrása) tehát szükség lehet, ezt gyakorlatilag bármelyik varroda/varrónő vállalja, ám az igazításról való gondoskodás a vásárló feladata.   Épp ezért csere garanciát is kizárólag hibás teljesítés esetén biztosítunk (ennek feltételeit lásd alább), a kisebb-nagyobb igazítások szükségessége miatt nem. Amennyiben az Ön méretei a mérethatárhoz közelítenek, webáruházunk mindig a nagyobb méretet javasolja Önnek, hogy utólagosan méretre lehessen igazítani a ruhát.

Kérjük, a fazon kiválasztásakor és méretvételkor szíveskedjék figyelmesen eljárni! A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 5. § (c) bekezdése értelmében az egyedi méret alapján rendelt, a vásárló számára készíttetett és behozattatott ruhák esetében az elállás joga nem gyakorolható, ezen termékekre kizárólag a szavatosság (jótállás) érvényes hibás teljesítés esetén. A nem megfelelő méretvételből illetve fazonválasztásból adódó hibák, vagy a természetesen adódó igazítások szükségessége miatt tehát nem vállalunk felelősséget, a ruhát nem cseréljük, és nem vásároljuk vissza. Teljes csere (indokolt esetben pénz visszafizetési) garanciát adunk azonban nem a megrendeltnek megfelelő szín*, típus**, méret***, illetve bármilyen nem javítható jelentős hiba**** esetében. Pénz visszafizetés szempontjából indokolt esetnek kizárólag az számít, ha az alkalom hamarabb lesz, mint, hogy a csere termék megérkezne, minden egyéb esetben csere garanciát biztosítunk, kizárólag a megrendelésnek megfelelően ugyanarra a modellre, ugyanabban a méretben és színben.

* az esetleges kismértékű színárnyalat eltérés nem számít garancia oknak, hisz minden monitoron más és más árnyalatúnak tűnik egy adott szín. Színeltérésnek az számít, ha más színben szállítjuk a ruhát, mint ahogy a vásárló megrendelte (pl. bordó modell helyett zöld modell stb.)
** Típus eltérésnek számít, ha nem az Ön által megrendelt modellt szállítjuk. Miután a díszeket, gyöngyöket kézzel varrják fel a ruhákra, a díszítés a képen látottól való esetleges kis mértékű eltérése nem számít típus eltérésnek, így garancia, szavatossági oknak sem.
***Méreteltérésnek számít az Ön által megadott (illetve Önnel írásban leegyeztetett) méretektől való jelentős, a hibahatárokon kívüli, legalább egy méretet jelentő eltérés. A cipzárral fixen záródó modellek esetében ez a 4 cm-nél nagyobb eltérést jelenti. A fűzővel záródó (azaz 4-5 cm-es állítást lehetővé tevő) modellek esetében a fűző legfelső részének alapállapotban a megadotthoz képesti 8 cm-es eltérése számít Az értékeket mindig fektetett állapotban mérjük, fűzős modelleknél a fűző alap, azaz V-alakban nyitott állapotára adjuk meg.
****Hibának a nem javítható, és valóban jelentős esztétikai problémát jelentő  állapot számít (azaz nem számít hibának a ruha esetleges javítható esztétikai hibája, pl. egy-egy gyöngy, vagy strassz meglazulása, vagy a ruha esetleges szállítás közbeni kismértékű szennyeződése, amely kézi tisztítással könnyedén eltávolítható).
Vitás esetekben az illetékes döntő szerv a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.

Néhány menyasszonyi ruha esetében a képen látható modell abroncsot visel a ruha alatt. Az abroncsot a ruha ára nem tartalmazza, de megrendelhető webáruházunkon keresztül.

 

A hibás terméket webáruházunk címére kérjük visszaküldeni ajánlott levélként (lásd feljebb)! A visszaküldött ruhát ellenőrizzük, erről videó felvételt készítünk a későbbi félreértések elkerülése végett. Amennyiben a termék valóban hibás, díjmentesen kicseréljük Önnek, és a visszaküldés költségét banki utalással 30 napon belül visszatérítjük.

A Webáruházunkban található információkkal, képekkel és árakkal kapcsolatban fenntartjuk a jogot bármilyen nyilvánvaló tévesztés vagy szerkesztési hiba korrigálására.

Személyes adatok védelme
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen Nyilatkozat feltételeit. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben további kérdése lenne, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat!
Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Webáruházunkban a rendelés csak regisztrációt követően adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérésre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

1st Fashion EV
Székhely: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Nyilvántartási szám: 11820879
Adószám: 64803117-1-30

Természetes emberi tulajdonság, hogy örülünk annak, ha örömöt szereztünk másoknak. Mi sem vagyunk ezzel másképp. Egy emberként csodáljuk meg a menyasszonyaink által beküldött gyönyörű képeket, és büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk a nagy nap sikeréhez, Kérjük Önt is, hogy ha nálunk vásárolta menyasszonyi vagy estélyi ruháját, küldje el nekünk esküvői, vagy estélyi ruhájában készült fotóját, és mi hegyi kristály ékszerrel ajándékozzunk meg Önt!

 

Köszöntjük virtuális menyasszonyi, estélyi- és koktélruha szalonunkban!
Válogasson kedvére szebbnél szebb menyasszonyi, estélyi és koktélruháink közt, és vásárolja meg álmai ruháját a szalonok árainak töredékéért kényelmesen, otthonról!

SZÁLLÍTÁSI IDŐ:

A termékleírásban és a címben minden esetben szerepel, hogy az adott ruha raktáron van-e, vagy megrendelésre érkezik. Egyes menyasszonyi és estélyiruháink raktáron vannak, ezeket 3 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak. A konfekcióméretekben (34, 36, 38, 40, 42, 44, 46) rendelhető estélyi- és menyasszonyi ruhák normál szállítási ideje 4-6 hét, de néhány modell esetében lehetőség van arra, hogy expressz szállítást kérjen, így a ruhát nemzetközi gyorsposta szolgálattal (DHL vagy EMS) hozatjuk meg partner varrodánktól. Expressz szállítás esetén a szállítási idő maximum 3 hét, de általában 10 munkanapon, azaz két héten belül megérkezik a termék raktárunkba. Az expressz szállítás felára 12 ezer forint, amely kizárólag a nemzetközi gyorsposta szolgáltatás költsége, azaz a magyarországi házhozszállítás normál díját nem tartalmazza. Ezen ruhákat kizárólag a képeken szereplő színekben és fazonban tudjuk elkészíttetni az Önnel leegyeztetett konfekcióméretben. Amennyiben expressz szállítást kíván igénybe venni, kérjük, rendelése leadása előtt legyen kedves egyeztetni ügyfélszolgálatunkkal, hogy az adott modellt lehet-e expressz szállítással rendelni!

ELŐLEG/FOGLALÓ:

Rendelésre érkező ruhák esetében megrendeléskor foglalót kérünk vásárlóinktól. A konfekcióméretekben készített termékek esetében a foglaló összege 10 ezer forint. A foglalóról elektronikus számlát küldünk megrendelőnknek az utalás megérkeztét követő munkanapon. A foglalót a termék vételárából levonjuk, tehát Önnek a termék megérkeztekor már csupán a foglalóval csökkentett vételárat kell átutalnia, vagy utánvétes szállítás esetében a futárnak kifizetnie. Amennyiben expressz szállítással kérte a megrendelt ruhát, úgy az expressz szállítás költségét is előre kérjük kifizetni.
A termék megérkeztéről minden esetben értesítjük Önt. A ruha átvételére az értesítést követően maximum 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben ez idő alatt nem egyenlíti ki a termék vételárát akár előreutalással, akár utánvétes fizetéssel, webáruházuknak jogában áll az át nem vett ruhát értékesíteni, és a foglalót a felmerülő költségek fedezésére megtartani. A rendelésre érkező menyasszonyi- és estélyiruhák esetében módosítást vagy lemondást kizárólag az előleg megérkezte előtt tudunk elfogadni, tekintettel arra, hogy az előleg megérkeztekor azonnal leadjuk a rendelést a varrodának. Amennyiben lemondása a rendelés leadását követően érkezik meg, webáruházunknak jogában áll a foglalót a felmerülő költségek fedezésére megtartani.

MÉRETVÁLASZTÁS/GARANCIA:

Minden termékleírás alján található egy mérettáblázat, amely azonban csak tájékoztató jellegű. Rendelésének leadását követően e-mailben egyeztetjük Önnel pontos méreteit, és segítséget nyújtunk a lehető legtökéletesebb méretválasztáshoz (a helyes méretvételhez nyújtott segítséget lásd IDE KATTINTVA)  Kérjük, legyen kedves szem előtt tartani, hogy menyasszonyi- és estélyiruháink árát többek közt azért tudjuk nagyságrendekkel a piaci árak alatt tartani, mert nem tartunk fent sem szalont, sem varrodát. A megrendelt ruhákat külföldi partner-varrodánkban készítik el az Ön méretére. Ez azt jelenti, hogy a választás előtt Ön nem tudja felpróbálni a különféle modelleket, illetve a ruhát nem tudjuk utólagosan az Ön méretére igazítani. Míg a menyasszonyi ruha szalonokban a méretre igazítás általában benne van a termékek több százezer forintos árában, webáruházunk ezt a szolgáltatást nem vállalja, és értelemszerűen a ruhák rendkívül alacsony árában sincs benne az utólagos igazítás költsége. Egy estélyiruha/menyasszonyi ruha az esetek többségében még akkor sem illeszkedik tökéletesen az alakra, ha a vásárló a varratás során többször is eljár ruhapróbára. A konfekcióméretekben készülő ruhákra még inkább igaz mindez. Kisebb-nagyobb utólagos alakításokra (szűkítés, alja felvarrása) tehát szükség lehet, ezt gyakorlatilag bármelyik varroda/varrónő vállalja, ám az igazításról való gondoskodás a vásárló feladata.   Épp ezért csere garanciát is kizárólag hibás teljesítés esetén biztosítunk (ennek feltételeit lásd alább), a kisebb-nagyobb igazítások szükségessége miatt nem. Amennyiben az Ön méretei a mérethatárhoz közelítenek, webáruházunk mindig a nagyobb méretet javasolja Önnek, hogy utólagosan méretre lehessen igazítani a ruhát. A méretvételhez szükséges segítséget és a konfekcióméret táblázatot ITT találja.

Kérjük, a fazon kiválasztásakor és méretvételkor szíveskedjék figyelmesen eljárni! A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 5. § (c) bekezdése értelmében az egyedi méret alapján rendelt, és/vagy kifejezetten vásárló számára behozatott ruhák esetében az elállás joga nem gyakorolható, ezen termékekre kizárólag a szavatossági garancia (jótállás) érvényes hibás teljesítés esetén. A nem megfelelő méretvételből illetve fazonválasztásból adódó hibák, vagy a természetesen adódó igazítások szükségessége miatt tehát nem vállalunk felelősséget, a ruhát nem cseréljük, és nem vásároljuk vissza. Teljes csere (indokolt esetben pénz visszafizetési) garanciát adunk azonban nem a megrendeltnek megfelelő szín*, típus**, méret***, illetve bármilyen nem javítható és egyben jelentős hiba**** esetében. Pénz visszafizetés szempontjából indokolt esetnek kizárólag az számít, ha az alkalom hamarabb lesz, mint, hogy a csere termék megérkezne, minden egyéb esetben csere garanciát biztosítunk, kizárólag a megrendelésnek megfelelően ugyanarra a modellre, ugyanabban a méretben és színben.

* az esetleges kismértékű színárnyalat eltérés nem számít garancia oknak, hisz minden monitoron más és más árnyalatúnak tűnik egy adott szín. Színeltérésnek az számít, ha más színben szállítjuk a ruhát, mint ahogy a vásárló megrendelte (pl. bordó modell helyett zöld modell stb.)

** Típus eltérésnek számít, ha nem az Ön által megrendelt modellt szállítjuk. Miután a díszeket, gyöngyöket kézzel varrják fel a ruhákra, a díszítés a képen látottól való esetleges kis mértékű eltérése nem számít típus eltérésnek, így garancia oknak sem.
***Méreteltérésnek számít az Ön által megadott (illetve Önnel írásban leegyeztetett) méretektől való jelentős, a hibahatárokon kívüli, legalább egy méretet jelentő eltérés. A cipzárral fixen záródó modellek esetében ez a 4 cm-nél nagyobb eltérést jelenti. A fűzővel záródó (azaz 4-5 cm-es állítást lehetővé tevő) modellek esetében a fűző legfelső részének alapállapotban a megadotthoz képesti 8 cm-es eltérése számít Az értékeket mindig fektetett állapotban mérjük, fűzős modelleknél a fűző alap, azaz V-alakban nyitott állapotára adjuk meg.
****Hibának a nem javítható, és valóban jelentős esztétikai problémát jelentő  állapot számít (azaz nem számít hibának a ruha esetleges javítható esztétikai (pl. egy-egy gyöngy, vagy strassz meglazulása, kismértékű szálhúzódás), vagy minőségi hibája (pl. kapocs meglazulása vagy leesése stb), vagy a ruha esetleges szállítás közbeni kismértékű szennyeződése, amely kézi tisztítással könnyedén eltávolítható).
Vitás esetekben az illetékes döntő szerv a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.

Néhány menyasszonyi ruha esetében a képen látható modell abroncsot visel a ruha alatt. Az abroncsot a ruha ára nem tartalmazza, de megrendelhető webáruházunkon keresztül.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a fényképek gyakran nem tudják pontosan visszaadni a különféle színárnyalatokat, illetve az egyes monitorokon is eltérő lehet ugyanazon színárnyalat!

Online felhasználók

Oldalainkat 594 vendég és 0 tag böngészi